Magnetocapacitance effect and magnetoelectric coupling in type-II multiferroic HoFeWO6

Moein Adnani, Melissa Gooch, Liangzi Deng, Stefano Agrestini, Javier Herrero-Martin, Hung-Cheng Wu, Chung-Kai Chang, Taha Salavati-fard, Narayan Poudel, José Luis García-Muñoz, Samira Daneshmandi, Zheng Wu, Lars C. Grabow, Yen-Chung Lai, Hung-Duen Yang, Eric Pellegrin, and Ching-Wu Chu

Physical Review B 103, 094110 (2021)© CMEOS. All rights reserved.